OBCHODNÉ PODMIENKY 

 

 1.  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV
  1.1.    Označenie kupujúceho.
  Kupujúcim spotrebiteľom je fyzická osoba v zmysle ustanovenia § 419 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka. Kupujúcim podnikateľom je osoba v zmysle § 420 Občianskeho zákonníka. Ak tieto obchodné podmienky upravujú niektoré práva a povinnosti spoločne pre kupujúceho spotrebiteľa aj kupujúceho podnikateľa, sú kupujúci spotrebiteľ aj kupujúci podnikateľ zhodne označovaní ako kupujúci.

1.2.    Právny poriadok.
Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Českej republiky, a to aj v prípade prítomnosti medzinárodného prvku. Týmto nie sú dotknuté práva kupujúceho spotrebiteľa vyplývajúce z právnych predpisov.

1.3.    Odchylné dojednania v kúpnej zmluve.
Práva a povinnosti odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

 1.  KÚPA TOVARU CEZ E-SHOP
  2.1    Okamih uzavretia zmluvy
  Kúpna zmluva je uzatvorená na základe objednávky kupujúceho a akceptácie takejto objednávky zo strany predávajúceho. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa neuplatnia. Predávajúci si vyhradzuje, že ponuka tovaru obsiahnutá v e-shope a zverejnená na internetových stránkach predávajúceho platí len do vyčerpania zásob alebo straty schopnosti predávajúceho plniť.

2.2    Objednávka
Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár v e-shope, pričom v tomto formulári je potrebné uviesť aspoň nasledujúce údaje:
a) meno a priezvisko (názov/firma/IČO)
b) adresa bydliska (adresa sídla)
c) e-mailová adresa
d) kontaktné telefónne číslo
V objednávke je ďalej uvedený objednávaný tovar, počet kusov tovaru a cena tovaru.

2.3    Správnosť údajov v objednávke
Kupujúci zodpovedá za správnosť údajov v objednávke. Ak nebude objednávka obsahovať uvedené údaje, nie je predávajúci povinný na takúto objednávku reagovať, avšak môže ju uznať ako riadnu. Odoslaním objednávky kupujúci akceptuje kúpnu cenu tovaru, cenu dopravy do miesta dodania tovaru a ďalšie dojednania stanovené týmito obchodnými podmienkami.

2.4    Akceptácia objednávky
Po doručení správne vyplnenej objednávky je predávajúci povinný kupujúcemu neodkladne potvrdiť jej doručenie, a to prostredníctvom potvrdzujúceho e-mailu odoslaného na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke. V okamihu doručenia potvrdzujúceho (akceptačného) e-mailu kupujúcemu je zmluva uzavretá. V prípade, že kupujúcim je podnikateľ, považuje sa za akceptáciu objednávky aj priame dodanie objednaného tovaru bez predchádzajúceho výslovného prejavu vôle predávajúceho.

2.5    Vyhradenie práva neakceptovania objednávky
Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku alebo jej časť v prípade, že sa tovar už nevyrába, nedodáva alebo je už vypredaný, kupujúci má zlú platobnú disciplínu, poprípade existuje iný relevantný dôvod, pre ktorý po predávajúcom nemožno spravodlivo požadovať akceptáciu objednávky (napr. z dôvodu porušenia predtým uzavretých zmlúv), pričom predávajúci bude bez zbytočného odkladu kupujúceho o týchto skutočnostiach informovať niektorým z prostriedkov komunikácie na diaľku. Za neakceptovanie objednávky sa považuje aj neodoslanie potvrdenia o doručení objednávky (viď predchádzajúci odsek týchto podmienok). V prípade, že za vyššie uvedených okolností kupujúci už zaplatil kúpnu cenu alebo jej časť a objednávka nebola predávajúcim akceptovaná, bude mu táto čiastka vrátená, a to najneskôr do 15 (pätnástich) pracovných dní odo dňa jej pripísania na účet predávajúceho. Uvedená lehota sa považuje za zachovanú, ak bude v tejto lehote podaný príkaz na úhradu alebo poštová poukážka.

 1.  KÚPNA CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY
  3.1.    Kúpna cena.
  Kupujúci je povinný uhradiť za objednaný tovar kúpnu cenu, ktorá je uvedená v cenníku predávajúceho alebo na ktorej sa zmluvné strany dohodli, a v prípade nákupu tovaru cez e-shop kúpnu cenu, ktorá je uvedená na príslušnom tovare vrátane DPH.
  Spoločne s kúpnou cenou vrátane DPH je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s dodaním tovaru kupujúcemu, pokiaľ nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak.

3.2.    Spôsoby zaplatenia kúpnej ceny.
Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
a) v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
b) bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho z daňového dokladu, číslo daňového dokladu bude slúžiť ako variabilný symbol platby.

3.3.    Splatnosť kúpnej ceny.
V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do štrnástich (14) dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho.

3.4.    Odoslanie tovaru až po zaplatení kúpnej ceny.
Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

3.5.    Faktúra.
Ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorý slúži ako doklad o zakúpení tovaru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.

3.6.    Zmluvná pokuta.
Ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas, je povinný predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z kúpnej ceny tovaru za každý deň omeškania, maximálne však do výšky kúpnej ceny tovaru.

 1.   PREPRAVA A DODANIE TOVARU
  4.1.     Prevzatie tovaru kupujúcim spotrebiteľom.
  Predávajúci kupujúcemu spotrebiteľovi dôrazne odporúča skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad obalu tovaru nepreberať a okamžite to oznámiť predávajúcemu alebo pre rýchlejšie vybavenie veci konečnému prepravcovi, tj. priamo vodičovi. Podpisom dodacieho listu, prípadne iného dokladu o prevzatí tovaru, kupujúci potvrdzuje, že obal tovaru nejavil známky poškodenia.

4.2.    Prevzatie tovaru kupujúcim podnikateľom.
Kupujúci podnikateľ je povinný si tovar pri jeho prevzatí skontrolovať, tj. tovar vybaliť z pôvodného obalu a zistiť prípadné zjavné vady tovaru. Ak kupujúci podnikateľ zistí zjavné vady tovaru, je povinný to okamžite oznámiť predajcovi alebo prepravcovi a nie je povinný tovar od prepravcu prevziať. Ak kupujúci podnikateľ neoznámil predávajúcemu zjavné vady tovaru okamžite po ich zistení alebo keď tovar od prepravcu prevzal, má sa za to, že tovar bol v okamihu prevzatia kupujúcim podnikateľom bez zjavných chýb. Iné ako zjavné vady tovaru, tj. hlavne skryté vady tovaru, je kupujúci podnikateľ povinný oznámiť predávajúcemu najneskôr do dvoch (2) pracovných dní od zistenia vád tovaru.

4.3.    Omeškanie kupujúceho podnikateľa s prevzatím tovaru.
Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim podnikateľom v objednávke, je kupujúci podnikateľ povinný prevziať tovar pri jeho dodaní. Ak kupujúci podnikateľ odmietne prevziať tovar alebo bez odôvodnenia tovar neprevezme, je povinný zaplatiť predávajúcemu náhradu nákladov za prepravu (poštovné), ktorú musel predávajúci zaplatiť tretím osobám. Tento nárok vzniká predávajúcemu tiež v prípade, keď boli splnené podmienky pre dodanie tovaru zdarma.

4.4. Opakované dodanie tovaru.
Ak je z dôvodov na strane kupujúceho potrebné tovar dodať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo dohodnuté v kúpnej zmluve, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom dodania tovaru.

4.5. Dodacie podmienky predávajúceho.
Tovar bude kupujúcemu dodaný v mieste uvedenom v kúpnej zmluve. V prípade objednávky tovaru cez e-shop bude tovar kupujúcemu dodaný do miesta dodania označeného kupujúcim v objednávke. Ku cene tovaru bude pripočítaná cena dopravy podľa aktuálnych podmienok (ZVÝHODNENÉ CENY DOPRAVY, alebo DOPRAVA ZDARMA) uvedených v e-shope.

 1.   ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU (REKLAMÁCIE, REKLAMAČNÝ PORIADOK), ZÁRUKA
  5.1.     Zodpovednosť predávajúceho vyplýva z občianskeho zákonníka. Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom a kupujúcim podnikateľom ohľadom zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadi príslušnými právnymi predpismi.

5.2. Akosť tovaru pri prevzatí.
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaný tovar je pri prevzatí tovaru bez vád. Tým sa rozumie, že tovar má akosť a vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a vlastnosti pre tovar takéhoto druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve , miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie tovaru uvádza alebo pre ktorý sa tovar obvykle používa. Ak to pripúšťa povaha tovaru, má kupujúci spotrebiteľ právo, aby bol tovar pred ním prekontrolovaný alebo aby mu bola jeho činnosť predvedená.

5.3.     Rozsah záruky.
Ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o tovar použitý, zodpovedá predávajúci kupujúcemu, že tovar bude v záručnej dobe spôsobilý na použitie pre obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti (ďalej len „záruka“). Pri tovare predávaného za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá. U všetkého ostatného tovaru sa záruka nevzťahuje na:

 1. a) opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním;
  b) mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim alebo treťou osobou;
  c) chyby spôsobené neodbornou alebo nesprávnou prepravou, skladovaním, montážou, údržbou alebo obsluhou, zanedbanou starostlivosťou o tovar alebo zásahom do tovaru (najmä porušenie pečatí);
  d) chyby spôsobené nadmerným zaťažovaním tovaru alebo používaním tovaru takým spôsobom, ktorý je v rozpore s dokumentáciou výrobcu tovaru alebo všeobecnými zásadami používania tovaru;
  e) vady spôsobené použitím tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, mechanickými, chemickými a fyzikálnymi vplyvmi podmienkam uvedeným v dokumentácii výrobcu tovaru alebo podmienkam primeraným bežnému používaniu tovaru;
  f) vady spôsobené vyššou mocou, najmä elektrickým výbojom alebo prírodnými živlami ako je voda, oheň, vietor, zem alebo inými extrémnymi prírodnými a fyzikálnymi procesmi.
  g) vady spôsobené inou vonkajšou udalosťou.

Vada, ktorá vznikla neodbornou montážou alebo iným neodborným uvedením tovaru do prevádzky, bude považovaná za vadu tovaru, pokiaľ táto montáž alebo uvedenie do prevádzky boli dojednané v kúpnej zmluve a boli vykonané predávajúcim alebo treťou osobou na zodpovednosť predávajúceho. To platí aj v prípade, keď montáž alebo iné uvedenie tovaru do prevádzky vykonal kupujúci a vada vznikla na základe nesprávnych pokynov uvedených v návode na montáž alebo na uvedenie tovaru do prevádzky.

5.4.     Záručná doba.
Predávajúci poskytuje kupujúcemu záručnú dobu dvadsaťštyri (24) mesiacov, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodli inak. Záručná doba začína plynúť odo dňa, v ktorom kupujúci prevzal tovar. Doba od uplatnenia reklamácie až do doby, keď kupujúci po vybavení reklamácie bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby do skončenia záručnej doby uschoval doklad o zakúpení tovaru (faktúru, zjednodušený daň. doklad). Záručnú dobu nemožno zamieňať s dobou obvyklej životnosti tovaru, tj. s dobou, počas ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom na svoju kvalitu, funkcie, úžitkové vlastnosti a daný účel vydržať. Na tovar použitý, ktorý je tak na webovom rozhraní obchodu alebo na predajni predávajúceho výslovne označený (vrátane daňového dokladu, zjednodušeného daňového dokladu) zodpovednosť za vady zaniká prevzatím a zaplatením ceny za takto označený tovar, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

5.5. Záručný list.
Predávajúci k predanému tovaru bežne nevydáva záručné listy, lebo pre uplatnenie reklamácie je dostačujúci doklad o zakúpení tovaru (faktúra, zjednodušený daň. doklad). To neplatí vo vzťahu predávajúceho a kupujúceho spotrebiteľa, ktorému pri uplatnení reklamácie postačí zakúpenie tovaru preukázať akýmkoľvek iným spôsobom. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci však povinný poskytnúť záruku písomnou formou, tj. vydať kupujúcemu záručný list. Záručný list musí obsahovať názov alebo obchodné meno predávajúceho, jeho identifikačné číslo a sídlo. Ak je to vzhľadom na poskytovanú záruku potrebné, predávajúci v záručnom liste zrozumiteľným spôsobom vysvetlí obsah poskytovanej záruky, uvedie jej rozsah, podmienky, dĺžku platnosti a spôsob, akým je možné uplatniť nároky z nej plynúce. V záručnom liste predávajúci zároveň uvedie, že poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe tovaru viažu. Nesplnením povinností týkajúcich sa vydania záručného listu nie je dotknutá platnosť záruky.

5.6.     Uplatnenie reklamácie.
Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho (ďalej len „reklamácia“), uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho sídla alebo prevádzky určenej na prijímanie reklamácií. V prípade kupujúceho podnikateľa je potrebné reklamáciu uplatniť písomne. Pre rýchle vybavenie reklamácie predávajúci ukladá kupujúcemu, aby využil reklamačný formulár na webovej stránke predávajúceho. Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný dodať predávajúcemu reklamovaný tovar, spoločne s príslušenstvom, ktoré je potrebné na posúdenie vád tovaru. Kupujúci podnikateľ je pri uplatnení reklamácie povinný predávajúcemu preukázať, že je oprávnený uplatňovať reklamáciu, a to predložením dokladu o zakúpení tovaru. Kupujúci podnikateľ je povinný pri uplatnení reklamácie dodať predávajúcemu originál dokladu o zakúpení tovaru (faktúru), prípadne originál záručného listu, pôvodný obal tovaru a návod na použitie. Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby bol tovar dodaný na reklamáciu pokiaľ možno v pôvodnom obale, ktorý zabezpečí bezpečnosť tovaru počas prepravy. Predávajúci odporúča kupujúcemu prepravu tovaru poistiť. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu ihneď po zistení vady tovaru. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu spotrebiteľovi potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vykonania reklamácie kupujúci spotrebiteľ požaduje, ako aj o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne dôvod zamietnutia reklamácie. Potvrdenie o reklamácii vystaví predávajúci kupujúcemu podnikateľovi len v prípade, že o to bude predávajúci požiadaný.

5.7.    Lehoty na vybavenie reklamácie.
Po uplatnení reklamácie je predávajúci povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie v prípade kupujúceho podnikateľa do tridsiatich (30) dní a v prípade kupujúceho spotrebiteľa ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní od uplatnenia reklamácie. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná na odborné posúdenie vady tovaru. V predajni predávajúceho musí byť po celú prevádzkovú dobu prítomný pracovník poverený na prijímanie reklamácií. Reklamácie vrátane odstránenia chýb musia byť predávajúcim vybavené v nasledujúcich lehotách:

 1. a) v prípade kupujúceho spotrebiteľa bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia;
  b) v prípade kupujúceho podnikateľa najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia;
  c) prípadne v dlhšej lehote, na ktorej sa môžu predávajúci s kupujúcim dohodnúť.

Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci spotrebiteľ rovnaké práva, ako keby išlo podstatnú vadu.

5.8. Podstatné porušenie zmluvy.
Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:
a) na odstránenie vady dodaním nového tovaru bez vady alebo dodaním chýbajúceho tovaru,
b) na odstránenie vady opravou tovaru,
c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny,
d) odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak kupujúci žiadal opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo ak oznámia kupujúcemu, že vady neodstráni, môže Kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak si kupujúci nezvolí svoje právo včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

5.9.    Nepodstatné porušenie zmluvy.
Ak je vadné plnenie nepodstatným porušením Zmluvy, má Kupujúci právo:
a) na odstránenie vady,
b) na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Kým kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním nového tovaru; voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady. Ak predávajúci neodstráni vadu tovaru včas alebo vadu tovaru odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

Ak kupujúci neodstúpi od zmluvy alebo ak si neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, ak mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovaru opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neuskutoční nápravu v primeranom čase, alebo že by zabezpečenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

5.10. Odstrániteľné vady vyskytujúce sa opätovne alebo vo väčšom počte.
Rovnaké práva ako v článku. 5.9 písm. a), písm. b) má kupujúci spotrebiteľ tiež v nasledujúcich prípadoch:

 1. a) ak ide o vady odstrániteľné, avšak kupujúci spotrebiteľ nemôže kvôli opätovnému vyskytnutiu vady po oprave tovar riadne používať – ​​za „opätovné vyskytnutie chyby po oprave“ sa v čase uplatnenia reklamácie kupujúcim spotrebiteľom považuje výskyt tejto chyby po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách, pod podmienkou, že ide o výskyt a opravu rovnakej chyby;
  b) ak ide o vady odstrániteľné, avšak kupujúci spotrebiteľ nemôže kvôli väčšiemu počtu chýb tovar riadne používať – ​​za „väčší počet chýb“ sa v čase uplatnenia reklamácie kupujúcim spotrebiteľom považujú súčasne aspoň tri odstrániteľné vady, pod podmienkou, že každá jednotlivá vada bráni riadnemu používaniu tovaru.

5.11. Voľba práva zo zodpovednosti za vady tovaru.
Kupujúci spotrebiteľ nie je oprávnený uplatňovať iné práva zo zodpovednosti za vady tovaru, než ktoré vyplývajú z právnych predpisov a ktoré sú uvedené v čl. 5.8, 5.9, 5.10, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodol inak. Hneď ako kupujúci spotrebiteľ vykoná voľbu práva zo zodpovednosti za vady tovaru a uplatní jedno z možných práv, je svojím prejavom vôle viazaný a nie je oprávnený jednostranne voľbu uplatneného práva meniť. Iné právo z dôvodu tej istej vady je kupujúci spotrebiteľ oprávnený urobiť len vtedy, ak by uplatnené právo zaniklo (napr. z dôvodu nemožnosti plnenia) alebo ak by vada, pre ktorú bolo právo uplatnené, nadobudla nový charakter.

5.12. Zánik a prechod práv zo zodpovednosti za vady tovaru.
Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe. Zodpovednosť za vady tovaru je záväzkovým právnym vzťahom medzi predávajúcim a kupujúcim.

5.13. Odstránenie vady tovaru tretími osobami.
Kupujúci nie je oprávnený zabezpečiť si odstránenie vád tovaru u tretích osôb a následne uplatňovať zaplatenie nákladov takého postupu u predávajúceho. Kupujúci nie je oprávnený pri uplatnení reklamácie pozastaviť zaplatenie kúpnej ceny.

5.14. Neoprávnená reklamácia
Ak bude reklamácia kupujúceho podnikateľa, u ktorého je už pri uzavretí zmluvy zrejmé, že sa kúpa týka jeho podnikateľskej činnosti, považovaná za neoprávnenú, má predávajúci právo požadovať úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s touto neoprávnenou reklamáciou.

 1.   ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
  6.1.    Výhrada vlastníctva.
  Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

6.2. Informácie uvedené na webových stránkach.
Kupujúci berie na vedomie, že informácie uvedené na webových stránkach preberá predávajúci od tretích osôb, a preto môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti či typografické chyby. Informácie uvedené na webových stránkach sa týkajú jednotlivých modelových radov tovaru, pričom medzi týmito informáciami alebo zobrazením tovaru a skutočným stavom môžu byť odlišnosti v nepodstatných detailoch, príslušenstve alebo vo vzhľade tovaru. Všetky obrázkové informácie sú vedené výlučne ako ilustračné.

6.3. Zodpovednosť predávajúceho.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za ušlý zisk ani priame, nepriame, mimoriadne alebo iné škody spôsobené použitím informácií uvedených na webových stránkach. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webových stránok alebo v dôsledku použitia webových stránok v rozpore s ich určením.

6.4. Obmedzenie zodpovednosti predávajúceho za škodu vzniknutú kupujúcemu podnikateľovi.
V prípade porušenia podstatných zmluvných povinností zodpovedá predávajúci kupujúcemu podnikateľovi len za škodu, ktorá vznikla úmyselným zavinením alebo hrubou nedbanlivosťou predávajúceho, jeho štatutárnych orgánov alebo zamestnancov. V prípade porušenia nepodstatných zmluvných povinností zodpovedá predávajúci kupujúcemu podnikateľovi len za škodu, ktorá vznikla zavinením predávajúceho, jeho štatutárnych orgánov alebo zamestnancov, pričom nezodpovedá za ušlý zisk. V oboch prípadoch zodpovedá predávajúci za škodu do výšky typickej škody, ktorú bolo možné predvídať pri uzavretí kúpnej zmluvy, maximálne však do výšky kúpnej ceny tovaru.

6.5.    Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom
Kupujúci podnikateľ má právo na odstúpenie od zmluvy v prípadoch ustanovených zákonom alebo zmluvou.

6.6. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim spotrebiteľom a vrátenie tovaru
Kupujúci spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v lehote 14 dní nasledujúcich po dni, keď kupujúci spotrebiteľ prevezme tovar; v tejto lehote možno odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu a bez uplatnenia akejkoľvek sankcie zo strany predávajúceho. Toto právo na odstúpenie sa však netýka zmlúv uvedených v ustanovení § 1837 Občianskeho zákonníka.

Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy predávajúcemu pred uplynutím príslušnej lehoty.

Ak kupujúci spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, predávajúci mu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď mu bolo doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy, vráti všetky platby, ktoré od kupujúceho dostal. Platby budú kupujúcemu spotrebiteľovi zaslané až po získaní vráteného tovaru alebo po tom, ako kupujúci spotrebiteľ zistí, že tovar odoslal späť predávajúcemu.

Kupujúci spotrebiteľ je povinný tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od zmluvy, zaslať tovar späť na adresu sídla jeho spoločnosti.

Kupujúci spotrebiteľ znáša priame náklady spojené s vrátením tovaru.

Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nevyhnutné s ním nakladať a s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Kupujúci ďalej zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru spôsobenej zavineným poškodením či nadmerným opotrebením tovaru zo strany kupujúceho.

Na kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi, sa tento článok neuplatňuje, ak neustanovia právne predpisy inak.

 1. OCHRANA ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ
  7.1. Zákon o ochrane osobných údajov.
  Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná podľa platného zákona o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

7.2. Osobné údaje.
Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, sídla alebo miesta podnikania, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

7.3. Súhlas kupujúceho.
Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a na účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu.

7.4. Spracovateľ osobných údajov.Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa, a to v nadväznosti na § 6 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje nebudú predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho poskytnuté tretím osobám, okrem osôb prepravujúcich kupujúcemu tovar.

7.5. Doba a spôsob spracovania osobných údajov.
Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

7.6. Odvolanie súhlasu kupujúceho.
Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné, a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho.

7.7. Chybné spracovanie osobných údajov.
V prípade, ak by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 6.4) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie alebo požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

7.8. Informácie o spracovaní osobných údajov.
Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, predávajúci mu je povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

7.9. Súhlas kupujúceho so zasielaním obchodných oznámení.
Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so zasielaním obchodných oznámení môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho.

 1.  DORUČOVANIE
  8.1.    Forma a spôsob doručovania.
  Pokiaľ nie je dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Predávajúci doručuje kupujúcemu na adresu elektronickej pošty uvedenú v rámcovej kúpnej zmluve alebo v objednávke.

8.2. Okamih doručenia.
Správa je doručená:

 1. a) v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty, ak sa odosielateľovi nevráti späť ako nedoručená alebo ak sa odosielateľ iným spôsobom nedozvie o tom, že správa nebola doručená, pričom integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom,
  b) v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,
  c) v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky, ak odoprie adresát (poprípade osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať,
  d) v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a odovzdania výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, ak sa adresát o uložení nedozvedel.
 2.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  9.1. Súhlas kupujúceho s obchodnými podmienkami.
  Kúpou tovaru na webovej stránke alebo uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami ako aj s dodacími podmienkami predávajúceho a že s nimi bez výhrad súhlasí. Uzavretie kúpnej zmluvy bez súhlasu s obchodnými podmienkami a dodacími podmienkami predávajúceho nie je možné.

9.2. Zmluvné pokuty.
Ustanovením o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok na náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj v prípade, keď škoda presahuje zmluvnú pokutu. Zmluvná pokuta sa na náhradu škody nezapočítava. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká povinnosť, ktorej porušenie je zmluvnou pokutou sankcionované.

9.3. Ak ktorékoľvek ustanovenie obchodných podmienok, uzatvorenej zmluvy či iného dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim je alebo sa stane či bude považované za neplatné alebo nevykonateľné, neovplyvní to platnosť a vymáhateľnosť zvyšných ustanovení obchodných podmienok, uzatvorenej zmluvy alebo iné opatrenia. Zmluvné strany sú v takýchto prípadoch povinné nahradiť neplatné či nevymáhateľné ustanovenie ustanovením platným a vymáhateľným, ktoré bude mať do najvyššej možnej miery rovnaký a právnymi predpismi prípustný význam a účinok, ako bol zámer ustanovenia, ktoré sa má nahradiť.

9.4. Postúpenie pohľadávok a záväzkov.
Kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci je oprávnený postúpiť ktorejkoľvek svoje pohľadávky za kupujúcim na tretiu osobu. Kupujúci podnikateľ je oprávnený postúpiť ktorejkoľvek svoje pohľadávky za predávajúcim na tretiu osobu iba s predchádzajúcim písomným súhlasom predávajúceho.

9.5. Archivácia kúpnej zmluvy.
Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná tretím osobám.

9.6. Riešenie sťažností.
V prípade nevybavenia sťažnosti je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru, tj. hlavne na Českú obchodnú inšpekciu.

9.7. Dohody v zmluve.
Dohody v zmluve majú prednosť pred znením týchto všeobecných obchodných podmienok.

9.8. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie, vzhľad, usporiadanie, grafické prvky a ďalšie súčasti tvoriace e-shop (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace e-shop.

9.9. Kupujúci podnikateľ súhlasí s tým, že všetky spory vznikajúce z kúpnej zmluvy a v súvislosti s ňou budú rozhodované súdmi Českej republiky, ktorých príslušnosť bude určená podľa sídla predávajúceho.

9.10.    Kontaktné údaje predávajúceho – sídlo spoločnosti, adresa elektronickej pošty: info@seboligroup.eu

9.11.    Účinnosť obchodných podmienok.
Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.8.2017.

 

Ako nakupovať

Tovar je možné objednať kedykoľvek. Tovar si môžete vybrať podľa kategórií, ktoré nájdete na ľavej lište, resp. cez hornú lištu, kde kliknete na ponuku o ktorú máte záujem.

Objednáva sa pridaním požadovaného tovaru do košíka spolu s množstvom. Pri objednávaní tovaru je potrebné vyplniť všetky požadované údaje na doručenie zásielky.

Zmena objednávky, storno

Objednávku môžete zmeniť jedine telefonicky alebo emailom, pokiaľ zásielka nebola zbalená a expedovaná. Kontakt nájdete na web stránke. V prípade, ak bola objednávka uhradená vopred na účet a tovar nie sme schopní dodať alebo príde k stornu objednávky, suma bude poukázaná späť na bankový účet odosielateľa do 15 dní.

Dostupnosť tovaru

Dostupnosť tovaru sa môže v priebehu dňa meniť, čo sa nemusí ihneď prejaviť na stránke. Tovar môže byť v čase objednania vypredaný a  vtedy bude objednávka vybavená v najbližšom možnom termíne.

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom. Rovnako sa môže kupujúci telefonicky opýtať na presnú dostupnosť vybraného tovaru.

Cena pri tovare označenom ako akcia, resp. ZĽAVA, platí do vypredania zásob.

REKLAMAČNÝ PROTOKOL

Meno a priezvisko (názov firmy):      __________________________________

Adresa:                                              __________________________________

Dátum kúpy:                                      __________________________________

Kontaktná osoba:                               __________________________________

Telefonický kontakt:                          __________________________________

Email:                                                 __________________________________

 

ÚDAJE O VÝROBKU

Názov výrobku:                                 __________________________________

Kód produktu:                                               __________________________________

Výrobné číslo:                                    __________________________________

Príslušenstvo:                                     __________________________________

Popis závady:                                     __________________________________

__________________________________

__________________________________

ׂ   Trvalá závada

ׂ   Náhodná závada

ׂ   Závada sa prejaví po určitom čase

__________________________________________________________________

Vypisuje predajca

Dátum prijatia reklamácie                              Dátum vybavenia reklamácie

_______________________                         _______________________

Spôsob vybavenia reklamácie:                       _______________________

ׂ Výmena – nové výrobné číslo:                  _______________________

ׂ  Oprava – popis:                                         _______________________

_________________________________________

Prevzal reklamáciu:

_________________________________________

Formulár na odstúpenie od zmluvy

týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar

_________________________________________

dátum prijatia tovaru

_________________________________________

meno a priezvisko spotrebiteľa:

_________________________________________

adresa spotrebiteľa

_________________________________________

súhlasím s tým aby mi boli peniaze vrátene na číslo účtu

_________________________________________

kód banky

_________________________________________

IBAN

_________________________________________

podpis spotrebiteľa

_________________________________________

Dátum

_________________________________________

Komu:

sídlo spoločnosti, adresa elektronickej pošty: info@seboligroup.eu